22 års erfarenhet av flytbryggor
Vi tillverkar 4 500 m flytbryggor varje år
18 specialister till din tjänst
Top Marine-produkter erbjuds i 22 länder
Top Marine, +46 8 684 199 00, info@topmarine.se

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy reglerar principerna för insamling, behandling och lagring av personuppgifter. Personuppgifter samlas in och lagras av personuppgiftsansvarig Top Marine OÜ, registerkod 11001787, adress Tule 33, 76505 Saue, Republiken Estland (nedan kallat personuppgiftsbiträde).  Sekretesspolicyn täcker skyddet av personuppgifter och gäller insamling, användning, utlämnande, överföring och lagring av kunddata.

Vår verksamhet och dataskyddsprinciper överensstämmer med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (allmänna dataskyddsförordningen), Republiken Estlands personuppgiftslag och Republiken Estlands och Europeiska unionens lagstiftning. Personuppgiftsbiträdet följer de principer för databehandling som föreskrivs i lagstiftningen, bland annat behandlar personuppgiftsbiträdet personuppgifter lagligt, rättvist och säkert.

I denna sekretesspolicy är den registrerade en kund eller annan fysisk person vars personuppgifter behandlas av personuppgiftsbiträdet.

I enlighet med sekretesspolicyn är en kund var och en som köper varor eller tjänster från personuppgiftsbiträdets webbplats.

Insamling, användning och lagring av personuppgifter

Personuppgiftsansvarige Top Marine OÜ samlar in och behandlar uppgifter om en individ för utförandet av ett ingått avtal eller för att kontakta kunden och för utförandet av skyldigheter som följer av lag.

Personuppgifter samlas in på följande sätt:

  • när kontaktinformation (namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, önskad kontaktmetod) fylls i på vår webbplats eller skickas med e-post,
  • vid användning av webbplatsen med hjälp av cookies.

Personuppgifter kommer att lagras så länge tjänsten utförs eller så länge som krävs för utförandet av den registeransvariges lagstadgade skyldigheter. När det gäller personuppgifter som behandlas på grundval av samtycke kommer uppgifterna att behandlas under tiden för samtyckets giltighet och därefter i enlighet med de syften som anges nedan.  Detta avtal kan avslutas när som helst, om inte annat föreskrivs i lagstiftningen.

Personuppgifter behandlas och lagras i enlighet med syftet med behandlingen:

  • syfte – orderbehandling. Maximal tid för lagring av personuppgifter är 7 år.
  • syfte – finansiella aktiviteter, redovisning. Den maximala tiden för lagring av personuppgifter – i enlighet med de tidsfrister som anges i lag.

Insamling av andra uppgifter

Vi samlar också in data som är icke-personuppgifter – data som inte kan kopplas direkt till en viss person (t.ex. namn, kön, ålder, språkpreferens, adress). Vi kan också samla in data om kundaktiviteter från vår webbplats för att analysera produkter och tjänster. Aggregerade uppgifter behandlas som icke-personuppgifter i denna sekretesspolicy.

Utöver ovanstående har personuppgiftsansvarige möjlighet att samla in data om kunden, som är tillgänglig i offentliga register.

Personuppgiftsansvarige har rätt att dela personuppgifter om kunder med tredje part, såsom auktoriserade personuppgiftsbiträden, revisorer, transport-och budfirmor, företag som tillhandahåller överföringstjänster. Personuppgiftsbiträdet är personuppgiftsansvarig.

Vid behandling och lagring av personuppgifter ska den personuppgiftsansvarige vidta organisatoriska och tekniska åtgärder som säkerställer skyddet av personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, utlämnande och annan olaglig behandling.

Säkerhet

Alla personuppgifter som lämnas under besök på Top Marine OÜs webbplats kommer att behandlas som konfidentiell information.

Du har rätt när som helst:
a) begära tillgång till dina personuppgifter och kontrollera dem,
b) komplettera och korrigera felaktiga uppgifter,
c) begära begränsning av behandlingen av personuppgifterna eller att behandlingen upphör,
d) om den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på grundval av samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke,
e) lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten för att skydda dina rättigheter.

Tillhandahållandet av tjänsten kräver tillhandahållande av personuppgifter. Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter kommer att leda till att det inte finns möjlighet att upprätta den nödvändiga kontakten för tillhandahållandet av tjänsten.

Villkor för och ändringar av sekretesspolicyn

Genom att använda vår webbplats har du läst och godkänt villkoren i denna sekretesspolicy samt insamlingen, behandlingen och lagringen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige har rätt att ändra sin sekretesspolicy om det behövs, vi håller vår sekretesspolicy uppdaterad och tillgänglig på vår webbplats.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS GÄRNA

 

Varför välja Top Marine?

Toppkvalitet
100 % produktkunskap
Service med omsorg
Säkerhet och naturskydd
Professionell installation
Ett bra pris
Leveranstid
Standarder
Inställning
Top Marine topmarine.se info@topmarine.ee
Be en expert om hjälp